Main Menu

 • Direction Tangkak, JHR
 • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
 • Phone 06 979 1682 (F)

Kolej Komuniti Ledang (KKLJ) telah mengenalpasti isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan matlamat dan hala tuju strategik yang akan mempengaruhi kemampuan untuk mencapai keputusan yang dikehendaki oleh Sistem Pengurusan Kualiti. KKLJ akan memantau dan mengkaji informasi tentang isu luaran dan dalaman yang berkenaan secara berkala untuk memastikan Sistem Pengurusan Kualiti yang dilaksanakan masih relevan dengan keputusan pihak tersebut.

FAKTOR

POTENSI ISU-ISU DALAMAN

STRATEGI

 • Pengwujudan, penyampaian maklumat & penghayatan Visi, Misi & Dasar Kualiti
 • Pengwujudan, penyampaian maklumat & penghayatan Perancangan Strategik
 • Penetapan, perlaksanaan dan pemantauan KPI - Organisasi & 6 Teras Strategi (Persist)
 • Penetapan, perlaksanaan dan pemantauan Objektif Kualiti
 • Penetapan, perlaksanaan dan pemantauan Piagam Pelanggan
 • Penyediaan sumber-sumber
 • Kajian semula strategi
 • Pengurusan perubahan dan transformasi

STRUKTUR

 • Struktur organisasi & struktur unit & jawatankuasa
 • Struktur komunikasi dalaman
 • Struktur komunikasi dengan pelanggan
 • Struktur komunikasi dengan pihak berkepentingan

SISTEM

 • Sistem perancangan operasi (takwim)
 • Sistem pengurusan & pelaksanaan operasi, proses & prosedur kerja
 • Sistem pemantauan operasi kerja
 • Sistem penambahbaikan operasi kerja
 • Sistem pengurusan maklumat (hardcopy)
 • Sistem pengurusan maklumat (softcopy)
 • Sistem pengurusan bangunan dan penyelenggaraan
 • Sistem pengurusan ICT dan perkakasan
 • Sistem pengurusan aset
 • Sistem pengurusan kenderaan dan pengangkutan
 • Sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
 • Sistem pengurusan maklumbalas pelanggan

NILAI PERKONGSIAN

 • Integriti
 • Prihatin
 • Komitmen
 • Kerjasama berpasukan

CARA KEPIMPINAN

 • Kepimpinan melalui tauladan
 • Halatuju
 • Keputusan
 • Motivasi
 • Kepercayaan
 • Penurunan kuasa
 • Deligasi tugas
 • Pengiktirafan
 • Kebajikan
 • Komunikasi berkesan

STAF

 • Pengisian dan kecukupan staf Pengurusan & Profesional
 • Pengisian dan kecukupan staf sokongan
 • Pembangunan dan latihan staf
 • Pengurusan gaji, elaun & tnt
 • Pengurusan penjawatan (lantikan, tanggung tugas, nota serah tugas)
 • Pengurusan kenaikan pangkat
 • Senarai tugas (JD) dalam MyPortfolio dan tugas sebenar yang dilaksanakan
 • Beban kerja
 • Penilaian prestasi kakitangan
 • Disiplin, tatatertib, komitmen, kehadiran dan integriti
 • Pengurusan kebajikan dan keseronokan bekerja
 • Pengurusan sosial kakitangan
 • Pengurusan psikologi (stress & burnout management)
 • Pengurusan kerohanian (spiritual)
 • Gangguan seksual di tempat kerja
 • Kesihatan, imej, personaliti dan gayadiri

KEMAHIRAN

 • Kemahiran komunikasi
 • Kemahiran digital (ICT)
 • Kompeten mengikut bidang tugas
 • Kemahiran penulisan (kertas kerja/laporan/ilmiah/artikel/minit mesyuarat/penyelidikan)
 • Inovasi
 • Analytical & critical thinking, penyelesaian masalah
 • Membuat keputusan
 • Kerja berpasukan
 • Ability to work under presure

FAKTOR

POTENSI ISU-ISU LUARAN

POLITIK

 • Perubahan pengurusan tertinggi
 • Political events
 • Perubahan polisi, halatuju, dasar, pekeliling
 • Pengaruh pemilihan pembekal

ECONOMI

 • Peruntukan yang diturunkan ke organisasi
 • Vendor/pembekal
 • Harga barang turun naik
 • Kerjasama pihak luar yang melibatkan kewangan

SOSIAL

 • Disiplin & masalah kehadiran pelajar / pihak berkepentingan / pihak luar
 • Integriti
 • Kecurian & penipuan
 • Pergaduhan & konflik
 • Vandalisme
 • Kemalangan

TEKNOLOGI

 • Kemudahan teknologi seiring dengan teknologi terkini
 • Kepekaan kepada perubahan teknologi
 • Pendedahan kepada teknologi baharu

PERSEKITARAN

 • Keselamatan
 • Kesihatan
 • Bencana alam
 • Wabak pandemik

LEGAL

 • Akta 679 - akreditasi & obe (pemahaman, pematuhan, relevan dll)
 • Peraturan, garispanduan, standard & spesifikasi (pemahaman, pematuhan, relevan dll)
 • Pekeliling kerajaan (pemahaman, pematuhan, relevan dll)
 • Arahan tetap/arahan dari semasa ke semasa (pemahaman, pematuhan, relevan dll)