KOLEJ KOMUNITI LEDANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Font Size

W3C PANEL

Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran

PENGENALAN

Tanggungjawab: Bertanggungjawab memantau dan menyelaras kursus-kursus sepenuh masa yang ditawarkan di kolej juga menyelaras aktiviti kurikulum, penilaian dan peperiksaan, disiplin, dan lain-lain. Jabatan ini terdiri daripada beberapa unit dan dibantu oleh beberapa jawatankuasa bagi memastikan pengurusan pengajaran dan pembelajaran (P&P) berjalan lancar. Antara bidang tugas utama ialah:

 • Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Akademik pada awal setiap sesi program pengajian
 • Menerima maklumbalas dari semua Ketua Program mengenai perjalanan unit dan P&P
 • Menyebarkan maklumat-maklumat dan dasar-dasar terkini
 • Menyelaras kurikulum yang diguna pakai di jabatan
 • Menyimpan satu salinan lengkap kurikulum yang terkini
 • Membuat laporan hasil perbincangan/mesyuarat di dalam mesyuarat pengurusan
 • Membuat cadangan penambahbaikkan perlaksanaan kurikulum
 • Membuat perancangan takwim akademik, anggaran perbelanjaan program
 • Menyelaras sistem pengurusan Penasihat Akademik
 • Mengenalpasti kemudahan dan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan P&P
 • Menyediakan maklumat keperluan latihan yang diperlukan oleh pensyarah-pensyarah untuk peningkatan kemahiran
 • Mengumpul analisa keperluan latihan pensyarah (Training Need Analysis)
 • Melaporkan kepada Pegawai Latihan dan Perkembangan Staf mengenai keperluan latihan pensyarah-pensyarah


Unit di bawah Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran:

 • Unit Servis Kenderaan Ringan
 • Unit Perkeranian Akaun dan Akauntansi
 • Unit Penyejukan dan Penyamanan Udara
 • Unit Pastri
 • Unit Pengoperasian Perniagaan
 • Unit Pengajian Am

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA
 

Bidang Tugas Jawatankuasa Akademik dan Latihan:

 • Menerima maklumbalas dari semua Ketua Program mengenai perjalanan unit dan P&P
 • Menyebarkan maklumat-maklumat dan dasar-dasar terkini berkaitan akademik atau P&P
 • Menyelaras kurikulum yang diguna pakai di jabatan
 • Menyimpan satu salinan lengkap kurikulum yang terkini
 • Membuat laporan hasil perbincangan/mesyuarat di dalam mesyuarat pengurusan
 • Membuat cadangan penambahbaikkan perlaksanaan kurikulum
 • Menyelaras sistem pengurusan Penasihat Akademik
 • Mengenalpasti kemudahan dan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran
 • Menyediakan maklumat keperluan latihan yang diperlukan oleh pensyarah-pensyarah untuk peningkatan kemahiran
 • Mengumpul analisa keperluan latihan pensyarah (Training Need Analysis)
 • Melaporkan kepada Pegawai Latihan dan Perkembangan Staf mengenai keperluan latihan pensyarah-pensyarah


Bidang Tugas Jawatankuasa Takwim:

 • Membuat perancangan takwim aktiviti unit
 • Menyediakan anggaran perbelanjaan bagi aktiviti yang dicadangkan
 • Menjalankan aktiviti yang telah dirancang
 • Memantau perjalanan aktiviti
 • Membuat laporan berkaitan aktiviti yang telah dijalankan bagi tujuan dokumentasi Laporan Tahunan Kolej

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti:

 • Merancang dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualiti Kolej Komuniti Ledang
 • Memantau perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Kolej Komuniti Ledang
 • Mewujud dan menyenggara rekod kualiti

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Akredetasi/MQA:

 • Membangun dan mengemaskini standard dan kriteria program mengikut bidang
 • Merancang dan melaksana penyelidikan berkaitan standard dan kriteria program
 • Memberi sumbangan kepakaran dalam latihan berkaitan standard
 • Menjadi pusat rujukan bagi perkara-perkara berkaitan standard dan kriteria program

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Coaching dan Mentoring:

 • Merancang dan melaksanakan tugas-tugas coaching kepada semua pensyarah
 • Memberi bimbingan dan khidmat nasihat kepada pensyarah-pensyarah
 • Merangka aktiviti-aktiviti yang perlu dijalankan kepada pensyarah-pensyarah berkaitan profesional pensyarah

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Jadual Waktu:

 • Menyelaras penyediaan jadual waktu jabatan bagi setiap semester baru
 • Menyelaras pengagihan bilik kuliah, makmal, bengkel dan bilik gunasama
 • Menyemak draf jadual waktu
 • Memastikan jadual waktu dikeluarkan sebelum sesi pengajian bermula pada setiap sesi pengajian

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Pengurusan Aset:

 • Melaksanakan pengurusan aset berpandukan Garis Panduan Pengurusan Aset
 • Menjadi urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan JKPAK
 • Merujuk kepada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007, PP Bil.6/2008 dan PP Bil.5/2009 serta menepati kehendak Akta Prosedur Kewangan, Arahan Perbendaharaan, Pekeliling dan Surat-surat Pekeliling yang berkaitan

 

Bidang Tugas Jawatankuasa CCRT (College Community Research Team):

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan, inovasi dan penerbitan
 • Menyediakan platform kepada pensyarah dan staf kolej untuk membuat dan membentangkan penyelidikan dan kajian yang telah dibuat
 • Merancang, merangka & menyelaras program INOREKA/MYSKILL peringkat KKLJ/Zon/Pusat
 • Melaksana program INOREKA / MYSKILL peringkat KKLJ/Zon/Pusat
 • Menghasilkan bahan-bahan penerbitan:
    a) Buku Laporan Tahunan KKLJ
    b) Brosur / Pamplet
    c) Buletin Berkala
    d) Sijil
    e) Folio
 • Mendapatkan maklumat melalui Ketua Jabatan atau Ketua Unit berhubung dengan :
    a) Latarbelakang jabatan atau unit
    b) Pensyarah dan staf sokongan
    c) Aktiviti sepanjang tahun:
         i) Aktiviti Jabatan
         ii) Aktiviti Unit
         iii) Aktiviti Kelab Kebajikan Jabatan
 • Menjalankan latihan-latihan berkaitan peningkatan kemahiran kepada pensyarah dan staf berkaitan penyelidikan dan inovasi

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan:

 • Mengenalpasti dan menyediakan garis panduan mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu ada 
    a) Keselamatan Pejabat
    b) Keselamatan Bengkel/makmal/bilik kuliah
    c) Keselamatan manusia (kakitangan dan pelajar)
 • Mengenalpasti faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menjejaskan keselamatan sama ada premis atau manusia dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya
 • Memastikan pejabat/bengkel/makmal/bilik kuliah dan semua premis jabatan mengutamakan ciri-ciri keselamatan
    a) Pintu dan tingkap berkunci selepas waktu pejabat
    b) Suis elektrik dan peralatan di ‘off’ selepas digunakan
    c) Pelajar tidak menggunakan peralatan tanpa pengawasan
 • Bertanggungjawab untuk memastikan staf dan pelajar mematuhi tatacara dan kaedah pencegahan kemalangan dan kebakaran
 • Memastikan alatan dan kelengkapan pencegahan kebakaran dalam keadaan baik dan boleh digunakan
 • Berurusan dengan pengawal keselamatan supaya aspek kawalan kampus sentiasa terkawal
 • Memantau kebersihan kawasan kolej dari semasa ke semasa dan melaporkan kepada Penyelia Kebersihan jika terdapat ketidak kemasan di sekitar kolej
 • Merancang dan melaksanakan pemeriksaan kesihatan ke atas semua kakitangan kolej terutama yang berumur 40 tahun ke atas
 • Merancang aktiviti-aktiviti dan latihan-latihan yang perlu dijalankan kepada semua warga kolej bagi memberi pendedahan mengenai kepentingan keselamatan kepada semua

CARTA ORGANSASI


Kaunter Pelawat

Hari Ini25
Semalam99
Minggu Ini124
Bulan Ini124
Keseluruhan1042148

Kami mempunyai 11 tetamu dan tiada ahli di talian

Chat Online: